مركبات با نام علمي Citrus.spp از درختان هميشه سبز بوده و در مناطقي كه داراي شرايط آب و هوايي نيمه گرمسيري يا گرمسيري باشند يعني نواحي كه خطر بروز يخ زدگي طولاني مدت كم است تا 40 درجه عرض جغرافيايي شمالي و جنوبي گسترش يافته اند.مركبات داراي 23 جنس مختلف است كه 3 جنس سيتروس، پونسيروس و فورچونلا قابل توجه بوده و جنبه اقتصادي زيادي دارند ، به صورت درخت و درختچه بوده و به غير از پونسيروس كه دوره زمستان را به صورت خزان سپري مي نمايد دو جنس ديگر يعني سيتروس و فورچونلا هميشه سبز ميباشند. تعداد كروموزوم در آنها 18= n2 است .
رشد اكثر گونه هاي مركبات در درجه حرارت پائين تر از 8/12 درجه سانتي گراد متوقف و يا خيلي كند ميشود. مناسبترين درجه حرارت براي رشد مركبات بين 3/ 28 تا 7/32 درجه سانتيگراد مي باشد.
دماي بالاي 45 درجه سانتيگراد به ميوه و برگهاي ارقام حساس به گرما مانند پرتقال واشنگتن ناول و نارنگي ساتسوما نسبت به ديگر ارقام آسيب شديدي وارد مي کند .
در مورد اثرات سرما گونه هاي مختلف ،عكس العمل متفاوت نشان ميدهند . مثلا ليمو ترش و لمون نسبت به سرما حساس بوده و مناطق گرمسيري را ترجيح مي دهند اين گونه ها در تمام طول سال رشد نموده و بار ميدهند و در تمام طول سال مراحل مختلف رشد گل و ميوه را ميتوان روي يك درخت مشاهده كرد . بعضي از گونه ها مثل نارنج سه برگ و كامكوات نسبت به سرما مقاوم بوده و مناطق نسبتا سرد را خوب تحمل مي كنند. گريپ فروت و پرتقال گونه هايي هستند كه ازاين نظر بين اين دو دسته قرار مي گيرند.
بهترين خاك براي پرورش مركبات خاكهاي شني لومي (Sandy loam) مي باشد. نسبت به شوري حساس بوده و هرچه EC خاك از 2 ميلي موس بر سانتي متر مربع بالاتر رود ميزان عملكرد پائين مي آيد. بعضي از پايه ها مانند نارنگي كلئوپاترا و ليمو آب شيراز نسبت به شوري مقاوند و در چنين شرايطي، ميتوان از اين پايه ها استفاده نمود. بهترين PH براي رشد مركبات بين 7-5/5 مي باشد. مركبات جهت رشد ونمو در مناطق مرطوب 750 و مناطق خشك 1500 ميليمتر ( 15 هزار مترمكعب در هكتار) آب در سال نياز دارند. بذر مركبات داراي پديده چند جنيني مي‌باشد كه براي تكثيرپايه بذري، جنين جنسي را حذف وجنين هاي رويشي پرورش مي يابند .
توليد مركبات در جهان امروز از اهميت بسزائي برخوردار است و يكي از منابع بسيار مهم توليد ثروت ، مبادلات تجاري و اشتغال بكار ساكنين حدود125 كشور مركبات خيز جهان شده است . پرتقال دو سوم سطح زيركشت مركبات در جهان را به خود اختصاص داده است. چين بيشترين سطح زيركشت و برزيل بزرگترين توليدكننده در سطح جهان است. درايران به ترتيب پرتقال ، نارنگي ، ليموترش، ليموشيرين و گريپ فروت بيشترين سطح زيركشت و توليد را خود اختصاص داده است.